Číslo paragrafu: 1020

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Pro křesťana, který spojuje svou vlastí smrt s Ježíšovou, je smrt příchodem k němu a vstupem do věčného života. Když církev nad umírajícím křesťanem naposled vyslovila odpouštějící slova Kristova rozhřešení, naposled mu udělila znamení posilujícího pomazání a dala mu Krista ve svatém přijímání (viatikum) jako pokrm na cestu, obrací se na něho s těmito dojemnými a ubezpečujícími slovy: „Křesťanská duše, vydej se na cestu z tohoto světa ve jménu Boha, všemohoucího Otce, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha svatého, který byl na tebe vylit; kéž ještě dnes dojdeš pokoje v příbytku u Boha na svatém Siónu ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií, se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.“ … „Vrať se tedy k svému původci, který tě uhnětl z hlíny země. Kéž ti při odchodu z tohoto života vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí … Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele a kéž na věky požíváš blaženého patření na Boha.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1523 -  nemoce, pomazání-nemocných, poslední přechod, smrt-křesťanská, život-křesťanský 1524 -  viatikum, pomazání-nemocných, poslední den, přechod-na věčnost, život-věčný 1525 -  pomazání-nemocných, viatikum, svátost pokání a smíření, svátosti připravující na věčnou vlast  1524 -  viatikum, pomazání-nemocných, poslední den, přechod-na věčnost, život-věčný 336 -  andělé, křesťané, pomoc, přímluva-andělů, ochrana 2677 -  důvěra, hříšníci, Maria, modlitba, modlitba-Mariina

Vybrané dle klíčových slov:

1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1524 - viatikum, pomazání-nemocných , poslední den , přechod-na věčnost , život-věčný
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
1525 - pomazání-nemocných, viatikum , svátost pokání a smíření , svátosti připravující na věčnou vlast  
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená , život-věčný , Nová smlouva  
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení , život-věčný , vzkříšení  
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
928 - sukulární společnosti, společnosti-sekulární , svět-pozemský , dokonalá láska-snaha , život-zasvěcený