Číslo paragrafu: 1034

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):PEKLO
Ježíš často mluví o „pekle“, o „neuhasitelném ohni“, vyhrazeném tomu, kdo až do konce života odmítá uvěřit a obrátit se, tam mohou zahynout jak duše, tak tělo. Ježíš ohlašuje přísnými slovy, že „pošle své anděly, ti posbírají z jeho království … ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece“ (Mt 13,41-42), a že vynese rozsudek: „Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně!“ (Mt 25,41).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

633 - peklo, posmrtná říše , spravedliví , zavržení , mrtví
1035 - peklo, oddělení od Boha , tresty-pekelné , štěstí  
1056 - peklo, věčná smrt , varování , trýznivá skutečnost , život-věčný
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
1037 - předurčení, peklo , svoboda , modlitba-za hříšníky , pokání
1058 - Bůh-všemohoucnost, peklo , oloučení-od Boha , spása  
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
472 - přirozenost-lidská, duše , Ježíš Kristus , poznání-lidské , ponížení
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2516 - duchovní boj, duše , neřesti , podřízenost-Bohu , přirozenost-lidská
1033 - neláska k Bohu, těžký hřích , peklo , smrt-ve smrtelném hříchu , věčné oddělení od Boha