Číslo paragrafu: 1037

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):PEKLO
Bůh nikoho předem neurčuje, že půjde do pekla; to je následek svobodného odvrácení od Boha (smrtelný hřích), v němž se setrvává až do konce. V eucharistické bohoslužbě a v každodenních modlitbách věřících církev prosí o milosrdenství Boha, který „nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání“ (2 Petr 3,9): „Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny … Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

162 -  víra, vytrvalost-ve víře, dar, svědomí, Boí slovo 1014 -  smrt-náhlá, smrt-křesťanská, hodina smrti, smrt-připravenost, sv. Josef-patron šťastné smrti 1821 -  ctnosti, ctnosti-božské, čas, naděje, konec časů

Vybrané dle klíčových slov:

633 - peklo, posmrtná říše , spravedliví , zavržení , mrtví
1034 - peklo, neuhasitelný oheň , odsouzení , duše  
1035 - peklo, oddělení od Boha , tresty-pekelné , štěstí  
1056 - peklo, věčná smrt , varování , trýznivá skutečnost , život-věčný
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
1429 - pokání, obrácení-druhé , milosrdenství-Ježíšovo , svátosti-uzdravování  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék , smíření s Bohem , život-z Krista , hříchy-smrtelné
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu , milosrdenství Boží , srdce Ježíšovo , radost-z obrácení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění , svátost pokání a smíření , modlitba , odříkání
1058 - Bůh-všemohoucnost, peklo , oloučení-od Boha , spása  
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1455 - vyznání hříchů, pokání , svátost pokání a smíření , svědomí , svátosti-uzdravování
1471 - odpustky, pokání , svátost pokání a smíření , tresty-časné , vina