Číslo paragrafu: 1067

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:PŘOČ LITURGIE
„Toto dílo vykoupení lidstva a dokonalé oslavy Boha, jehož předehrou byly veliké Boží skutky na lidu Starého zákona, naplnil Kristus Pán, a to především velikonočním tajemstvím svého požehnaného utrpení, zmrtvýchvstání a slavného nanebevstoupení. Tak ‘svou smrtí naši smrt zničil a zmrtvýchvstáním obnovil život’. Neboť z boku Krista zesnulého na kříži, vzešlo obdivuhodné tajemství celé církve.“ Proto církev slaví v liturgii hlavně velikonoční tajemství, skrze něž Kristus naplnil dílo naší spásy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

571 -  Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Bůh-Spasitel, evangelium-hlásání, velikonoční tajemství

Vybrané dle klíčových slov:

1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel , stvoření (proces) , viditelný svět , stvořený svět
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie , oslava-Boha , posvěcení-člověka  
1085 - velikonoční tajemství-nepomíjitelnost, liturgie , události dějin , ukřižování , zmrtvýchvstání
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie