Číslo paragrafu: 1080

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):OTEC, ZDROJ A CÍL LITURGIE
Na počátku Bůh žehná živým bytostem, zvláště muži a ženě. Smlouva s Noemem a se všemi živými bytostmi obnovuje toto požehnání plodnosti, navzdory hříchu člověka, kvůli němuž je půda „zlořečená“. Avšak počínaje Abrahámem proniká božské požehnání do lidských dějin, které směřovaly ke smrti, aby v nich podnítilo vzestup k životu, k jeho zdroji: vírou „otce věřících“, který dostává požehnání, začínají dějiny spásy.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1083 - Boží-požehnání, liturgie-odpověď Bohu , chvála Boha , prosba o Ducha svatého , oběť-církve
431 - dějiny-spásy, hříchy , Ježíš Kristus-Vykupitel , otroctví , spása
2259 - dějiny-spásy, krev , láska , láska-k bližnímu , nepřátelé
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
420 - hřích, Ježíš Kristus , milost , dobro  
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
1217 - křestní-voda, svěcení, dějiny-spásy , voda-křestní  , liturgie-velikonoční
1602 - beránek, dějiny-spásy , muž a žena , Nová smlouva , obnova
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
549 - Boží-děti, hřích , zotročení , zlo , Ježíš Kristus-život veřejný
761 - církev-svolávání Božího lidu, hřích , jedota-s Bohem , Boží plán(spásy)  
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané , hierarchie pravd , dějiny-spásy , víra-tajemství
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská