Číslo paragrafu: 1090

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO DÍLO V LITURGII
2. podnadpis:…JEŽ SE PODÍLÍ NA NEBESKÉ LITURGII
„Pozemská liturgie nám poskytuje něco jako předchuť účasti na nebeské liturgii. Ta se slaví ve svatém městě Jeruzalémě, k němuž směřujeme jako poutníci; tam sedí Kristus po Boží pravici a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku. V pozemské liturgii zpíváme s celým množstvím nebeských zástupů chvalozpěv slávy Pánu a ctíme památku svatých v naději na podíl a společenství s nimi. Očekáváme Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista, až se ukáže jako náš život a my se s ním ukážeme ve slávě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1137 -  Ježíš Kristus-kněžství, liturgie, pramen-života, Velekněz, bohoslužba 1138 -  chvála Boha, bohoslužba, služebníci-Boží   1139 -  liturgie-nebeská, tajemství-spásy, bohoslužba, církev 

Vybrané dle klíčových slov:

1139 - liturgie-nebeská, tajemství-spásy , bohoslužba , církev  
1195 - liturgie-nebeská, světci , svátky světců , oslava-Krista v údech , světci-příklad
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
1136 - bohoslužba, Ježíš Kristus , nebeská liturgie   
1111 - liturgické úkony, liturgie-pozemská , svátosti , tajemství-spásy , liturgie-nebeská
14 - vznání víry, Bůh-Spasitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , křest , ekonomie spásy (božská)-křest
434 - Boží-síla, Bůh-Spasitel , Ježíš Kristus , Boží-jméno , zmrtvýchvstání
524 - Mesiáš-příchod, Bůh-Spasitel , advent , Ježíš Kristus-příchod , liturgický rok