Číslo paragrafu: 1204

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:LITURGICKÉ ODLIŠNOSTI A JEDNOTA TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:LITURGIE A KULTURA
Slavení liturgie má tedy odpovídat duchu a kultuře různých národů. Aby tajemství Krista bylo „oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly! (Řím 16,26), musí být hlásáno, slaveno a prožíváno ve všech kulturách tak, aby jím nebyly potlačovány, nýbrž aby se jim skrze ně dostalo nového uznání a byly přivedeny k rozkvětu. Právě s pomocí a prostřednictvím své vlastní lidské kultury, přijaté a proměněné Kristem, má množství Božích dětí přístup k Otci, aby ho oslavovalo v jednom jediném Duchu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2684 -  charismata, modlitba, modlitba-tradice, sebeobětování, spiritualita 1232 -  křest, uvedení do křesťanského života, různost kultur, iniciace, život-křesťanský 854 -  inkulturace, církve-místní, evangelium-hlásání, kultury-národní, misie 2527 -  čistota, mravnost, očišťování, radostná zvěst, život

Vybrané dle klíčových slov:

1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
347 - bohoslužba, klanění , sabat , úcta-k Bohu , sv.Benedikt
1136 - bohoslužba, Ježíš Kristus , nebeská liturgie   
1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické
1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1675 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , zbožnost-lidová , bohoslužba
1678 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , žehnání , bohoslužba
1679 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , světlo-víry , bohoslužba
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie