Číslo paragrafu: 1238

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):JAK SE SLAVÍ SVÁTOST KŘTU?
2. podnadpis:MYSTAGOGIE SLAVENÍ
Křestní voda se pak posvětí modlitbou epikleze (ať už v té chvíli, nebo o velikonoční vigilii). Církev prosí Boha, aby skrze jeho Syna moc Ducha svatého sestoupila na tuto vodu, aby se tak „zrodili z vody a Ducha“ (Jan 3,5) ti, kteří jí budou pokřtěni.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1217 -  křestní-voda, svěcení, dějiny-spásy, voda-křestní , liturgie-velikonoční

Vybrané dle klíčových slov:

1217 - křestní-voda, svěcení, dějiny-spásy , voda-křestní  , liturgie-velikonoční
1573 - modlitby-liturgické, obřady , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení   
1235 - mystagogie, kříž , vykoupení   
1239 - mystagogie, velikonoční tajemství , hříchy-odumření , Nejsvětější trojice  
1240 - mystagogie, obřady latinské , obřady východní , vzývání Boha  
1353 - epikleze, Duch svatý-síla , eucharistie , slova ustanovení , proměňování
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
2662 - modlitba, modlitby-liturgické    
2696 - modlitba, modlitby-liturgické , život-modlitby   
2701 - modlitba, modlitby-liturgické , modlitby-osobní , modlitby-tiché , modlitby-ústní
1075 - liturgie-katecheze, mystagogie , katechismy , svátosti  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1300 - biřmování-tradice, epikleze , modlitby-liturgické , pečeť  
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba