Číslo paragrafu: 1257

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):NEZBYTNOST KŘTU
Sám Pán tvrdí, že křest je nezbytný pro spásu. Proto přikázal svým učedníkům, aby hlásali evangelium a křtili všechny národy. Křest je nezbytný ke spáse pro ty, jimž bylo hlásáno evangelium a kteří měli možnost žádat o tuto svátost. Církev nezná kromě křtu jiný prostředek, aby zajistila vstup do věčné blaženosti; proto se varuje toho, aby zanedbávala poslání, přijaté od Pána, dát se znovuzrodit „z vody a Ducha“ všem těm, kteří mohou být pokřtěni. Bůh spojil spásu se svátostí křtu, nicméně on sám není na své svátosti vázán.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1129 -  Nová smlouva, přijetí za Boží děti, svátosti-spásy, spása  161 -  spása, víra, Ježíš Kristus, život-věčný, děti-Boží 846 -  cesta ke spáse, spása-mimo církev, církev-putující, církev-Tělo Kristovo, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi

Vybrané dle klíčových slov:

1258 - spása-prostředky, křest-krve , křest-touhy , smrt-křesťanská  
1260 - spása-prostředky, poznání-pravdy , velikonoční tajemství   
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1026 - nebe, společenství-s Bohem , vykoupení , přivtělení-ke Kristu , život-věčný
1027 - nebe, společenství-s Bohem , nebe-obrazy , ráj , život-věčný
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání , Duch svatý-misie , sebeobětování , církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený  
1070 - liturgie-novozákoní, evangelium-hlásání , kněžství , Ježíš Kristus-kněžství , údy-Kristova těla
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání , kněží , kněžství , oběť-Starého zákona