Číslo paragrafu: 1303

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY BIŘMOVÁNÍ
V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti: — hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství, jež nám dává právo volat: „Abba, Otče“ (Řím 8,15); — pevněji nás spojuje s Kristem; — rozmnožuje v nás dary Ducha svatého; — dokonaleji nás spojuje s církví; — poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy nestyděli za kříž. „Uvědom si, žes dostal duchovní pečeť, Ducha moudrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznání a zbožnosti, Ducha Boží bázně a uchovej si to, cos dostal. Bůh Otec tě poznamenal svým znamením, Kristus Pán t utvrdil a vložil do tvého srdce Ducha jako záruku.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1262 -  symbolismus-křtu, obnova, znovuzrození, očitění  1263 -  odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy    1264 -  křest, žádostivost, bolest, slabost, odpuštění-hříchů 1265 -  nové stvoření, Boží dítě, údy-Kristova těla, přirozenost-božská  1266 -  posvěcující milost, božské ctnosti, dary Ducha svatého, mravní ctnost, ospravedlnění 1267 -  křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura 1268 -  křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve 1269 -  křest, povolání-ke službě, povinnosti-pokřtěných, práva-pokřtěných, poslušnost 1270 -  apotolské poslání, misjní poslání, Boží děti, svědectví víry  1271 -  společenství pokřtěných, odloučené církve, ekumenismus, církev-jednota  1272 -  pečeť, přivtělení ke Kristu, křest-neopakovatelnost, křest-nesmazatelnost  1273 -  pečeť, liturgie-účast, církev, svatost, znamení 1274 -  pečeť, křest, patření na Boha, věrnost-křtu  2044 -  církev-poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-církve, věrnost-člověka

Vybrané dle klíčových slov:

1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1307 - biřmování, tradice-latinská    
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1309 - biřmování, biřmování-příprava , důvěrný vztah s Bohem , odpovědnost , život-křesťanský
1310 - biřmování, modlitba    
1311 - biřmování, biřmování-příprava , kmotři   
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
2769 - biřmování, Boží-slovo , církev , katechumeni , křest
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1275 - křest, biřmování , eucharistie , svátosti  
2101 - almužna, biřmování , kněží , křest , křesťané
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota