Číslo paragrafu: 1315

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce a oni přijali Ducha svatého“ (Sk 8,14-17).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1316 - křest a biřmování, dar Ducha svatého , svědectví Kristu , boží synovství-prohloubení  
1241 - křižmo, dar Ducha svatého , pomazání , olej-svěcený  
1317 - pečeť, křest a biřmování