Číslo paragrafu: 1339

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):EUCHARISTIE V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:USTANOVENÍ EUCHARISTIE
Ježíš zvolil dobu velikonoc, aby splnil to, co ohlásil v Kafarnau: dát totiž svým učedníkům své tělo a svou krev. „Nastal den nekvašeného chleba, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: ‘Jděte a připravte nám velikonočního beránka, abychom ho mohli jíst!’ … Odešli … a připravili velikonočního beránka. Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: ‘Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám: Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království’ … Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: ‘To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!’ Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: ‘Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá’“ (Lk 22,7-20).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1169 -  liturgický rok, liturgie, Velikonoce, Svatý týden, tajemství-vzkříšení

Vybrané dle klíčových slov:

611 - eucharistie-ustanovení, památka , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , apoštolové-kněží
1337 - eucharistie-ustanovení, mytí nohou , přikázání-lásky , eucharistie , velikonoční oběť
1338 - eucharistie-ustanovení, evangelia-synoptická , eucharistie , Ježíš Kristus-chléb života , eucharistická řeč
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
476 - lidství-Kristovo, tělo-Kristovo , Ježíš Kristus , obrazy-Krista , koncily
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva , proroci , Slovo , vrchol
1340 - Poslední večeře, pascha-nová , eucharistie-ustanovení , křest , poslední přechod
1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
1341 - památka, slavení Kristovy památky , eucharistie , eucharistie-ustanovení , liturgické úkony
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus , obrazy-Krista , tělo-Kristovo , Kristus
626 - Ježíš Kristus-pohřbení, duše-Kristova , oddělení duše od těla , tělo-Kristovo , hrob Ježíše Krista
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1116 - svátosti-Boží dílo, svátosti-Kristovy , církev , Nová smlouva  
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená , život-věčný , Nová smlouva