Číslo paragrafu: 1355

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE
2. podnadpis:PRŮBĚH SLAVENÍ
Při přijímání, jemuž předchází modlitba Páně a lámání chleba, dostávají věřící „nebeský chléb“ a „kalich spásy“, tělo a krev Krista, který se dal „za život světa“ (Jan 6,51). Protože tento chléb a toto víno byly podle tradičního vyjádření „proměněny modlitbou díkůvzdání (eucharistie)“, „nazýváme tento pokrm eucharistie a nikomu není dovoleno, aby se jí účastnil, leč tomu, kdo věří, že naše učení je pravdivé, kdo se očistil koupelí na odpuštění hříchů a k znovuzrození a kdo žije tak, jak učil Kristus“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1382 -  eucharistie-oběť, oběť-na kříži, svaté přijímání, Ježíš Kristus-spojení s věřícími  1327 -  eucaristie-souhrn víry, eucharistie-poslání víry, eucharistie-naše myšlení, mše svatá 

Vybrané dle klíčových slov:

1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem , hříchyx-všední , hříchy-těžké , církev-jednota
1377 - eucharistie, lámání chleba , eucharistie-Kristova přítomnost   
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista  
1368 - eucharistie, Kristova oběť , oběť církve , církev-tělo Kristovo , utrpení
1370 - eucharistie, společenství církve , církev nebeská , Maria , světci
1373 - eucharistie, Ježíš Kristus-přítomnost , eucharistická přítomnost , Ježíš Kristus-v potřebných  
1390 - eucharistie, svaté přijímání-pod jednou způsobou , přijímání pod obojí , znamení liturgická  
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci
1331 - přijímání, svaté přijímání , svatéí věci , andělský chléb , lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání , duchovní život , viatikum , milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš