Číslo paragrafu: 1372

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PAMÁTKA KRISTOVY OBĚTI A JEHO TĚLA, CÍRKVE
Svatý Augustin obdivuhodně shrnul tuto nauku, jež nás vybízí ke stále hlubší účasti na oběti našeho Spasitele, kterou slavíme v eucharistii: „Celá vykoupená obec, tj. shromáždění a společenství svatých, je obětována jako obecná oběť Bohu skrze Velekněze, který obětoval také sám sebe v umučení za nás, abychom byli tělem tak veliké hlavy, když přijal podobu služebníka … To je oběť křesťanů“ „I když je nás mnoho, jsme jediným tělem v Kristu“ (Řím 12,5). Té oběti se také církev zúčastňuje ve svátosti oltářní, věřícím známé, kterou se naznačuje, že v té věci, kterou obětuje, se obětuje sama.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1140 -  liturgické úkony, svátost jednoty, údy-církve, shromáždění-liturgické 

Vybrané dle klíčových slov:

1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista