Číslo paragrafu: 1382

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
Mše svatá je zároveň a neoddělitelně památka oběti, v níž se zpřítomňuje oběť na kříži a posvátná hostina společenství těla a krve Páně. Avšak slavení eucharistické oběti je zcela zaměřeno na důvěrné spojení věřících s Kristem ve svatém přijímání. Jít k přijímání znamená přijmout samotného Krista, který se za nás obětoval.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

950 -  dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých 

Vybrané dle klíčových slov:

1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem , hříchyx-všední , hříchy-těžké , církev-jednota
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
1331 - přijímání, svaté přijímání , svatéí věci , andělský chléb , lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání , duchovní život , viatikum , milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus , oběť-na kříži , usmíření , láska-k Bohu
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem , svaté přijímání , svátost pokání a smíření , společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
2838 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , odpuštění-hříchů
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
1394 - hříchy-všední, odpuštění-hříchů , potrava-duchovní , svaté přijímání  
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , smíření-s Bohem , neposlušnost , oběť-na kříži