Číslo paragrafu: 1386

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:"VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI":PŘIJÍMÁNÍ
Tváří v tvář velikosti této svátosti věřící nemůže než opakovat pokorně a s vroucí vírou setníkovu prosbu: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“ V „Božské liturgii“ svatého Jana Zlatoústého se věřící modlí v témž duchu: „Ó, Boží Synu, dej mi dnes účast na tvé mystické hostině. Neprozradím tvé tajemství tvým nepřátelům ani ti nedám Jidášův polibek, ale jako lotr po pravici ti říkám: Rozpomeň se na mne, Pane, až budeš ve svém království.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

732 -  Duch svatý, letnice, Nejsvětější Trojice, Boží království, poslední časy