Číslo paragrafu: 1439

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ROZMANITÉ ZPŮSOBY POKÁNÍ V KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ
Dynamiku obrácení a pokání. Ježíš úchvatně vylíčil v podobenství „o marnotratném synu“, kde středem je „milosrdný otec“: okouzlení klamnou svobodou, opuštění otcovského domu; krajní nouze, do níž upadne syn, když rozházel svůj majetek; hluboké ponížení, když musí pást vepře, ba ještě hůře, dychtil po tom, aby se živil lusky, které požírali vepři; přemýšlení o tom, že ztratil všechno, co kdysi měl; lítost a rozhodnutí vyznat svou vinu otci; cesta zpátky; velkodušné přijetí otcem; radost otcova: to jsou symboly nového života, čistého, důstojného, plného radosti, který je životem člověka, jenž se vrátil k Bohu a do lůna jeho rodiny, do církve. Jen Kristovo srdce, jež zná hlubiny lásky svého Otce, nám mohlo zjevit propast jeho milosrdenství způsobem plným veliké prostoty a krásy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

545 -  Boží-království, hříšníci, obrácení, milosrdenství, Ježíš Kristus-život veřejný 478 -  srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus, láska-Kristova, symbol, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

1429 - pokání, obrácení-druhé , milosrdenství-Ježíšovo , svátosti-uzdravování  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék , smíření s Bohem , život-z Krista , hříchy-smrtelné
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění , svátost pokání a smíření , modlitba , odříkání
478 - srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus , láska-Kristova , symbol , srdce
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1455 - vyznání hříchů, pokání , svátost pokání a smíření , svědomí , svátosti-uzdravování
1471 - odpustky, pokání , svátost pokání a smíření , tresty-časné , vina
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1423 - svátost obrácení, obrácení , pokání , svátost pokání , lítost
1470 - soud Boží, obrácení , pokání , svátost pokání a smíření , volba
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1419 - eucharistie-záruka budoucí slávy, opora ve slabosti , srdce Ježíšovo , svět-pozemský , život-věčný
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc , Petr (apoštol) , pokání , moc-svazovat a rozvazovat
1446 - svátost pokání a smíření-ustanovení, hříšníci , ospravedlnění , pokání , hříchy-smrtelné
1462 - odpuštění-hříchů, kněží , hříchy , pokání , svátost pokání a smíření