Číslo paragrafu: 1716

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI
Podnadpis (římská čísla):BLAHOSLAVENSTVÍ
Blahoslavenství jsou středem Ježíšova kázání. Jejich vyhlášení vychází z přislíbení daných vyvolenému národu už od Abraháma. Blahoslavenství přivádějí tato přislíbení k dokonalosti tím, že je zaměřují už ne pouze na pozemské požitky, nýbrž na nebeské království: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi“ (Mt 5,3-12).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2546 -  blahoslavenství, dobrovolnost, chudoba srdce, krása, radost

Vybrané dle klíčových slov:

1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2676 - Abrahám, Abram , andělé , archa , bytosti-duchové
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí