Číslo paragrafu: 1789

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):VOLIT PODLE SVĚDOMÍ
Některá pravidla platí v každém případě: — Nikdy není dovoleno konat zlo, aby z něj vzešlo dobro. — „Zlaté pravidlo“: „Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim“ (Mt 7,12). — Láska jde vždycky cestou respektování bližního a jeho svědomí. „Když … takovým způsobem hřešíte proti bratřím a zraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu“ (1 Kor 8,12). „V tom případě je lepší … nedělat nic takového, co působí tvému bratru pohoršení“ (Řím 14,21).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1756 -  cizoložství, klení, křivá přísaha, mravnost, špatné skutky 1970 -  mravní-zákon, Nový zákon, proroci, přikázání, volba 1827 -  ctnosti, ctnosti-božské, dokonalost, láska  1971 -  horské kázání, katecheze, katecheze-apoštolská, mravní-zákon, Nový zákon

Vybrané dle klíčových slov:

1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání