Číslo paragrafu: 1963

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):STARÝ ZÁKON
Podle křesťanské tradice svatý, duchovní a dobrý Zákon je ještě nedokonalý. Jako vychovatel ukazuje, co se má dělat, ale sám ze sebe nedává sílu a milost Ducha k plnění. Kvůli hříchu, který nemůže sejmout, zůstává zákonem otroctví. Podle svatého Pavla má poslání pranýřovat a ukazovat hřích, který vytváří v lidském srdci „zákon žádostivosti“. Přesto zůstává tento zákon prvním úsekem na cestě ke království. Připravuje a disponuje vyvolený lid a každého křesťana k obrácení a k víře v Boha Spasitele. Poskytuje učení, které zůstává navždy Božím slovem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1610 -  manželství-nerozlučitelnost, mravní-vědomí, patriarchové, polygamie, srdce 2542 -  Izrael, touha-po Bohu, žádostivost, dychtivost, povolání-Izraele 2515 -  neposlušnost, poslušnost víry, rozum, smysly, tělo

Vybrané dle klíčových slov:

2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
121 - Starý zákon, Písmo svaté , Stará smlouva  , úmluva