Číslo paragrafu: 2

Část: Předmluva
Aby tato výzva zazněla po celé zemi, rozeslal Kristus apoštoly, které si sám zvolil, a přikázal jim, aby hlásali evangelium: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,19-20). V moci a síle tohoto poslání apoštolové „vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela“ (Mk 16,20).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
714 - Ježíš Kristus-pomazání, Duch svatý , Mesiáš-očekávání , radostná zvěst , evangelium-hlásání
2527 - čistota, mravnost , očišťování , radostná zvěst , život
2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
2443 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , radostná zvěst