Číslo paragrafu: 2055

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:"MISTŘE, CO MÁM DĚLAT…"
Když je mu položena otázka „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ (Mt 22,36), Ježíš odpovídá: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,37-40). Desatero se musí vysvětlovat ve světle tohoto dvojího a současně jediného přikázání lásky, plnosti Zákona. „Vždyť přikázání ‘nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý’, a je-li ještě nějaké přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe’. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska“ (Řím 13,9-10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

129 -  Písmo svaté-jednota, Starý zákon, Nový zákon, katecheze-křesťanská, Písmo svaté-typologie

Vybrané dle klíčových slov:

2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie