Číslo paragrafu: 2066

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO V CÍRKEVNÍ TRADICI
V průběhu dějin se rozdělení a číslování přikázání měnilo. Tento katechismus se drží rozdělení stanoveného svatým Augustinem, které se stalo v katolické církvi tradičním. Stejné rozdělení mají i luterská vyznání. Řečtí otcové vytvořili poněkud odlišné rozdělení, se kterým se setkáváme v pravoslavných církvích a v reformovaných společenstvích.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2065 - církev, desatero , katecheze , tradice-církevní , církevní přikázání
2244 - církev, církev-církev a stát , dějiny , Ježíš Kristus-Vykupitel , láska
2423 - církev, církev-sociální nauka , dějiny , krádež , láska
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
2458 - církev, církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež , dějiny
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost