Číslo paragrafu: 2084

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

„Já jsem Pán, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit“ (Ex 20, 2 – 5).

 „Je psáno: ´Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit´“ (Mt 4, 10).¨

Bůh se dává poznat tím, že připomíná svou všemohoucí, laskavou a osvobozující činnost v dějinách toho, k němuž se obrací slovy: „Vyvedl jsem tě z egyptské země, z domu otroctví“ (Dt 5,6). První slovo obsahuje první přikázání Zákona: „Budeš se klanět Hospodinu, svému Bohu, jemu budeš sloužit … Nesmíte chodit za jinými bohy“ (Dt 6,13-14). První výzva a spravedlivý požadavek Boha je, aby ho člověk přijal a klaněl se mu.Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2057 -  cesty-Boží, cizinci, desatero, exodus, klid 398 -  dobro, pýcha, pád-člověka, člověk, hřích prvotní

Vybrané dle klíčových slov:

2112 - dějiny, láska , láska-k Bohu , modloslužba , plyteismus
2439 - dějiny, krádež , láska , láska-k bližnímu , národy
409 - dějiny, dobro , duchovní boj , temnota , život-lidský
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2136 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2137 - láska, láska-k Bohu , svoboda , svoboda náboženská , Boží-láska
2139 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , Boží-láska