Číslo paragrafu: 2089

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ SE KLANĚT PÁNU, SVÉMU BOHU, A JEMU SLOUŽIT"
2. podnadpis:VÍRA
Nevěra je nedbalost o zjevenou pravdu nebo vědomé odmítání dát jí svůj souhlas. „Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí křesťanské víry jako celku; rozkol (schizma) je odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1817 -  Boží-přísliby, Bůh-Spasitel, ctnosti-božské, naděje, štěstí 1818 -  blahoslavenství, blaženost, ctnosti, ctnosti-božské, malomyslnost 1819 -  Abrahám, Abram, Boží-přísliby, ctnosti, ctnosti-božské 1820 -  blahoslavenství, ctnosti, ctnosti-božské, naděje, trápení 1821 -  ctnosti, ctnosti-božské, čas, naděje, konec časů

Vybrané dle klíčových slov:

464 - bludy, Ježíš Kristus , vtělení , božství , lidství
466 - bludy, nestoriánský blud , Maria-Matka Boží , Ježíš Kristus , koncily
467 - bludy, hypostaze , monofyzité , duše-Kristova , koncily
817 - bludy, církev , církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský
2118 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , úcta-k Bohu
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2131 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , uctívání-obrazů