Číslo paragrafu: 2101

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ JEN JEMU SLOUŽIT"
2. podnadpis:PŘISLÍBENÍ A SLIBY
Při některých příležitostech je křesťan vyzýván, aby Bohu něco slíbil. Křest a biřmování, sňatek a kněžské svěcení to vždy vyžadují. Křesťan může z osobní zbožnosti přislíbit Bohu nějaký skutek, modlitbu, almužnu, pouť atd. Věrnost tomu, co člověk slíbil Bohu, je výrazem úcty, jaká náleží Boží velebnosti, a lásky k věrnému Bohu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1237 -  exorcismus, ďábel, mystagogie, olej-katechumenů  1064 -  amen, věřím, víra-radost, věrnost-člověka, vyznání víry

Vybrané dle klíčových slov:

1753 - almužna, lež , mravnost , odsouzení-nevinného , pomluva
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst
2447 - almužna, bližní , chudí , krádež , láska
2769 - biřmování, Boží-slovo , církev , katechumeni , křest
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1307 - biřmování, tradice-latinská    
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1309 - biřmování, biřmování-příprava , důvěrný vztah s Bohem , odpovědnost , život-křesťanský
1310 - biřmování, modlitba    
1311 - biřmování, biřmování-příprava , kmotři   
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve