Číslo paragrafu: 2148

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):JMÉNO PÁNA JE SVATÉ
Rouhání se staví přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že člověk pronáší vnitřně nebo navenek nenávistná, vyčítává, vyzývavá slova proti Bohu, že zle mluví o Bohu, že zneuctívá Boha, že zneužívá Boží jméno. Svatý Jakub kárá ty, kteří „mluví pohrdavě proti vznešenému jménu (Ježíš), podle kterého byli nazváni“ (Jak 2,7). Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, proti svatým a posvátným věcem. Rouhání je také dovolávat se Boha, aby se zamaskovaly zločinecké metody, zotročování národů, mučení nebo popravování. Zneužití Božího jména ke spáchání zločinu vede k odmítání náboženství. Rouhání odporuje úctě, kterou jsme povinni Bohu a jeho svatému jménu. Samo o sobě je těžkým hříchem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1756 -  cizoložství, klení, křivá přísaha, mravnost, špatné skutky

Vybrané dle klíčových slov:

2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2161 - Boží-jméno, úcta-k Bohu    
2162 - Boží-jméno, Maria , rouhání , Panna Maria  
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu
2152 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , sliby , úcta-k Bohu
2153 - Boží-jméno, démoni , křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská