Číslo paragrafu: 2196

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE

Ježíš řekl svým učedníkům: „Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“ (Jan 13, 34).

 

Když Ježíš odpovídal na otázku, které přikázání je první, řekl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato“ (Mk 12,29-31). Apoštol svatý Pavel to připomíná: „Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání ‘nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý’, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všechna jsou shrnuta v tomto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe’. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska“ (Řím 13,8-10). „Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20,12). „A poslouchal je“ (Lk 2,51). Sám Pán Ježíš připomenul důležitost tohoto „Božího přikázání“. Apoštol učí: „Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být. Cti svého otce i matku — to je první přikázání, při kterém se slibuje odměna: aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi“ (Ef 6,1-3).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2822 -  Boží-vůle, modlitba, modlitba-Páně, poznání-pravdy, přikázání

Vybrané dle klíčových slov:

2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita