Číslo paragrafu: 2244

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis:STÁT A CÍRKEV
Každá instituce je ovlivněna, alespoň implicitně, pojetím člověka a jeho určení; z toho vyplývají kriteria jejího posuzování, její stupnice hodnot a způsoby jednání. Většina společností vychází při zřizování svých instituci z určité nadřazenosti člověka nad věcmi. Pouze božský zjevené náboženství jasně uznalo původ a cíl člověka v Bohu, Stvořiteli a Vykupiteli. Církev vybízí nositele politické moci, aby se ve svých úsudcích a rozhodnutích dali vést touto pravdou o Bohu a o člověku. Společnosti, které tuto pravdu neznají nebo ji odmítají ve jménu své nezávislosti na Bohu, jsou vedeny k tomu, aby hledaly své opěrné body a svůj cíl samy v sobě nebo aby si je vypůjčovaly od nějaké ideologie. Přitom nesnášejí, aby se hájilo objektivní měřítko dobra a zla, a osobují si nad člověkem a nad jeho osudem totalitní moc, ať už veřejně, nebo skrytě, jak to dokazují dějiny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1910 -  lidské společenství, obecné blaho, obrana, stát, blahobyt 1881 -  lidské společenství, společnost občanská, lidské společenství, občané, povinnosti  2109 -  láska, láska-k Bohu, obecné blaho, rozvážnost, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

2245 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2246 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2423 - církev, církev-sociální nauka , dějiny , krádež , láska
2066 - církev, církevní otcové , dějiny , desatero , katechismy
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
2421 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2422 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2458 - církev, církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež , dějiny
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození