Číslo paragrafu: 2246

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis:STÁT A CÍRKEV
K poslání církve patří „posuzovat z hlediska mravního i ty věci, které patří do oblasti politiky, vyžadují-li to základní práva lidské osoby nebo spása duší. Přitom bude používat všech prostředků, ale jen takových, které jsou v souladu s evangeliem a dobrem všech lidí v různých dobách a situacích“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2032 -  církev, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-hlava církve, soud-církve, spása 24202 -       

Vybrané dle klíčových slov:

2245 - církev, církev-církev a stát , láska , láska-k bližnímu , politika
2244 - církev, církev-církev a stát , dějiny , Ježíš Kristus-Vykupitel , láska
2421 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2422 - církev, církev-sociální nauka , krádež , láska , láska-k bližnímu
2423 - církev, církev-sociální nauka , dějiny , krádež , láska
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny