Číslo paragrafu: 2361

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÁ LÁSKA
„Sexualita, při níž se muž a žena navzájem darují úkonem, který je vlastní a vyhrazený manželům, naprosto není něco čistě biologického, ale týká se nejvnitřnějšího jádra lidské osoby jako takové. Uskutečňuje se opravdu lidským způsobem jenom tenkrát, když je začleněna do lásky, s jakou se muž a žena sobě navzájem až do smrti bezvýhradně zavazují.“ „Tobiáš povstal ze svého lůžka a řekl Sáře: ‘Sestro, vstaň! Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokázal milosrdenství a spásu.’ Vstali a počali se modlit a prosit, aby se jim dostalo spásy. Tobiáš začal slovy: ‘Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Ty jsi učinil Adama. Učinil jsi mu pomoc a podporu, Evu, jeho ženu. Z obou vzešlo lidské potomstvo. Ty jsi řekl: »Není dobré, aby člověk byl sám. Učiňme mu pomoc jemu rovnou,« Hle, neberu si tuhle svou sestru pro smilnění, nýbrž veden věrností. Přikaž, abych došel smilování já i ona, abychom se dožili stáří.’ A oba řekli: ‘Amen, amen.’ Pak se uložili k spánku té noci“ (Tob 8,4-9).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1643 -  duch, láska, láska-manželská, manželská věrnost, smysly 2332 -  duše, láska, láska-k bližnímu, muž a žena, pohlavnost 1611 -  chvalozpěvy, Izrael, láska, láska-manželská, manželství-nerozlučitelnost

Vybrané dle klíčových slov:

399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
359 - Adam, člověk , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-nový Adam , sv.Petr Chryzolog
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
416 - Adam, prvotní svatost , prarodiče , hřích-prvotní , lidstvo
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
2360 - intimita člověka, láska , láska-k bližnímu , láska-manželská , manželská láska
2363 - intimita člověka, láska , láska-k bližnímu , manželská láska , manželství
2492 - intimita člověka, pravda , soukromý život , život-soukromý , důvěrnost
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina