Číslo paragrafu: 2472

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"VYDAT SVĚDECTVÍ PRAVDĚ"
Povinnost křesťanů účastnit se života církve je má k tomu, aby jednali jako Svědkové evangelia a závazků, které z toho vyplývají. Takové svědectví je předáváním víry slovem i skutkem. Svědectví je úkonem spravedlnosti, který potvrzuje pravdu nebo ji dává poznat. „Všichni věřící kdekoli žijící jsou totiž povinni příkladem svého života i svědectvím svého slova dávat viditelně najevo nového člověka, kterého křtem oblékli, i moc Ducha svatého, který je posílil biřmováním.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

863 -  církev-apoštolská, církev-poslání, apoštolát, šíření Božího království, Petr (apoštol) 905 -  laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-o Bohu  1807 -  bližní, ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, náboženství

Vybrané dle klíčových slov:

2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2481 - pravda, vychloubání    
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
850 - církev-putující, evangelizace , misie-důvod a cíl , pramen-lásky  
912 - právo církevní a občanské, povinnosti , společnost občanská , svědomí , laici
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
2473 - mučedníci, pravda , svědectví-víry , život-v pravdě  
2506 - mučednictví, pravda , svědectví-víry