Číslo paragrafu: 2477

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠENÍ PRAVDY
Respektování dobré pověsti osob činí nedovoleným každé chování a každé slovo, jež může způsobit nespravedlivou škodu. Stává se vinným: — opovážlivým úsudkem ten, kdo, byť i mlčky, připustí jako pravdivou nějakou mravní vinu u bližního bez dostatečného důkazu; — nactiutrháním ten, kdo bez objektivně platného důvodu odhalí chyby a prohřešky druhým osobám, které je neznají; — pomluvou ten, kdo tvrzeními odporujícími pravdě škodí dobré pověsti druhých a dává příležitost k mylným úsudkům o nich.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2478 - čest, pravda    
2487 - čest, pravda , svědomí   
2479 - čest, člověk-důstojnost , nactiutrhání , pomluva , pravda
2475 - čest, lež , pomluva , pravda , učedníci
2476 - čest, křivá přísaha , křivé svědectví , pravda , přísaha
2223 - chyby, láska , láska-k bližnímu , odpovědnost , otec
2507 - nactiutrhání, pomluva , pravda , nactiutrhání  
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2539 - neřesti, pomluva , smutek , trápení , závist