Číslo paragrafu: 2485

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠENÍ PRAVDY
Lež je třeba odsoudit pro její povahu. Je znevážením slova, jehož funkcí je sdělovat jiným poznanou pravdu. Vědomý úmysl uvést bližního do omylu tvrzeními odporujícími pravdě je provinění proti spravedlnosti a lásce. Provinění je větší, když úmysl oklamat je spojen s nebezpečím, že bude mít pro ty, kteří jsou odvráceni od pravdy, zhoubné následky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1756 -  cizoložství, klení, křivá přísaha, mravnost, špatné skutky

Vybrané dle klíčových slov:

2484 - lež, pravda , úmysly   
2483 - lež, pravda    
2508 - lež, pravda    
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
2555 - úmysly    
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2475 - čest, lež , pomluva , pravda , učedníci
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení