Číslo paragrafu: 2502

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PRAVDA, KRÁSA A POSVÁTNÉ UMĚNÍ
Posvátné umění je pravdivé a krásné, když svou formou odpovídá svému vlastnímu poslání“ ve víře a v klanění odhalovat a oslavovat transcendentní tajemství Boha, svrchovanou neviditelnou krásu pravdy a lásky, která se zjevila v Kristu, „odleskem božské slávy a výrazné podobě jeho podstaty“ (Žid 1,3), v němž „přebývá celá plnost božství“ (Kol 2,9); odhalovat a oslavovat duchovní krásu, která se zrcadlí v nejsvětější Panně, Matce Boží, v andělech a svatých. Pravé posvátné umění vede člověka ke klanění, k modlitbě a k lásce Boha Stvořitele a Spasitele, jenž je svatý a posvětitel.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1156 -  liturgie-hudba, církevní hudba, duchovní písně, chvalozpěvy, žalmy 1157 -  církevní hudba, hudba, krása, oslava-Boha, liturgie-hudba 1158 -  církevní hudba, hlasy věřících, hudba-kulturní dědictví, zpěv, liturgie-hudba 1159 -  liturgie-obrazy, obrazy posvátné, vtělení, zobrazování Boha  1160 -  liturgie-obrazy, obrazy posvátné, evangelium -hlásání, ikonografie křesťanská, obrazy-Krista 1161 -  ikonografie křesťanská, liturgie-obrazy, obrazy posvátné, obrazy-Matky Boží, obrazy-svatých 1162 -  chvalozpěvy, krása, liturgie, modlitba, obrazy posvátné

Vybrané dle klíčových slov:

1701 - Bůh-neviditelný, Bůh-Stvořitel , Bůh-Spasitel , člověk , člověk-Boží obraz
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus , obrazy-Krista , tělo-Kristovo , Kristus
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
2097 - klanění, láska , láska-k Bohu , Magnificat , modloslužba
2135 - klanění, láska , láska-k Bohu , úcta-k Bohu , Boží-láska
495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička , Nejsvětější Trojice , Ježíš Kristus  
501 - Maria-matka Boží, Maria-matka lidí , spolupráce-Panny Marie   
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi