Číslo paragrafu: 253

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):SVATÁ TROJICE V NAUCE VÍRY
2. podnadpis:DOGMA O NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI
Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: „soupodstatnou Trojici“. Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: „Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.“ „Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2789 -  Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný, modlitba, modlitba-Páně, oslava-Boha 590 -  Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš, chrám jeruzalémský  

Vybrané dle klíčových slov:

260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice , radost , duše , bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice
255 - jednota-božská, vztah-trojice , Nejsvětější trojice , podstata , protiklad
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
254 - trojjedinost, přirozenost-božská , Nejsvětější trojice , jednota-božská , odlišnost