Číslo paragrafu: 2538

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ
Desáté přikázání vyžaduje, aby se z lidského srdce vyhostila závist. Když prorok Natan chtěl vzbudit v králi Davidovi lítost, vyprávěl mu příběh o chudákovi, který měl jen jednu ovečku, jež byla pro něho jako dcera, a o bohatci, který navzdory tomu, že měl mnoho dobytka, záviděl tomu chudákovi a nakonec mu jeho ovečku vzal. Závist může vést k nejhorším zločinům. Ďáblovou závistí vešla do světa smrt. „Vedeme mezi sebou válku a je to závist, která ozbrojuje jedny proti druhým … Jestliže všichni tak zavile ničí Kristovo Tělo, kam to dospěje? Pracujeme tím na jeho vysílení … Říkáme si, že jsme údy jednoho a téhož Těla, a požíráme se, jako by to činily šelmy.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2317 -  hříšníci, láska, láska-k bližnímu, mír, násilí 391 -  andělé, Satan, ďábel, pád-andělů, závist

Vybrané dle klíčových slov:

393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2864 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , zlo , Otčenáš
1451 - lítost, svátost pokání a smíření , bolest ducha , předsevzetí , kajícník
1407 - údy-církve, život-církve , eucharistie-vrchol života církve , oběť chvály , spása
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
1237 - exorcismus, ďábel , mystagogie , olej-katechumenů  
982 - odpuštění-hříchů, lítost , hříchy , zvrácenost , rozhřešení
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve