Číslo paragrafu: 254

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):SVATÁ TROJICE V NAUCE VÍRY
2. podnadpis:DOGMA O NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. „Bůh je jediný, ale ne osamocený.“ „Otec“, „Syn“ a „Duch svatý“ nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné: „Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn.“ Liší se od sebe navzájem vztahy svého původu: „Je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen, Duch svatý, který vychází.“ Božská jednota je trojjediná.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

468 -  hypostaze, Ježíš Kristus, Nejsvětější Trojice, koncily, lidství-Kristovo 689 -  Duch svatý, Nejsvětější Trojice, Slovo, božské osoby 

Vybrané dle klíčových slov:

460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice , přirozenost-božská , bohové , trinitární teologie
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice , radost , duše , bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice
255 - jednota-božská, vztah-trojice , Nejsvětější trojice , podstata , protiklad
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská , smrt , vzkříšení  
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)