Číslo paragrafu: 2540

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ
Závist představuje jeden z druhů smutku, a tedy odmítnutí lásky; pokřtěný má bojovat proti závisti prokazováním laskavosti. Závist má svou příčinu často v pýše; pokřtěný se má proto naučit, jak žít v pokoře. „Chtěli byste vidět, jak je Bůh skrze vás oslavován? Dobrá, radujte se z pokroku svého bratra a tím bude Bůh vámi oslavován. Potom se bude říkat: ‘Bůh buď pochválen’, tím, že jeho služebník dosáhl vítězství nad nenávistí, protože dokázal učinit ze zásluh druhého důvod své radosti.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1829 -  ctnosti, ctnosti-božské, láska, laskavost, milosrdenství

Vybrané dle klíčových slov:

337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel , stvoření (proces) , viditelný svět , stvořený svět
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
57 - pýcha, Babylon , Boží-prozřetelnost , národy , pohanství
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
353 - Bůh-stvořitel, oslava-Boha , stvoření (tvor) , tvorové-vzájemná závislost , závislost vzájemná
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
2013 - dějiny-církve, oslava-Boha , povolání , svatost , církev
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
563 - Ježíš Kristus, pokora , mudrci , pastýři  
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora , Mesiáš , Boží-plán , spása
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie , oslava-Boha , posvěcení-člověka  
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve , oslava-Boha , modlitba-proseb  
2589 - chvála Boha, modlitba , oslava-Boha , požehnání , Starý zákon
2857 - modlitba, modlitba-Páně , oslava-Boha , život-lidský , integrita-osobnosti
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé , pokora , rozjímání , kontemplace
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
2553 - chtivost majetku, touha , závist