Číslo paragrafu: 2550

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"CHCI VIDĚT BOHA"
Na této cestě k dokonalosti volají Duch a nevěsta toho, kdo jim naslouchá, k plnému společenství s Bohem: „Tam bude pravá sláva, kdy nikdo nebude chválen omylem nebo lichocením; opravdová čest, která nebude odmítnuta nikomu, kdo si ji zasluhuje, a nebude přiznána nikomu, kdo jí není hoden; ostatně žádný z nehodných si na ni ani nebude dělat nárok, protože tam bude připuštěn pouze ten, kdo je hoden. Tam bude opravdový pokoj, kde se nikdo nebude trápit, ani ho nebudou trápit druzí. Odměnou ctnosti bude sám Bůh, ten, který dává ctnost a který slíbil dát za ni sám sebe jako odměnu, nad níž nemůže být nic lepšího a nic většího … ‘Budu vám Bohem a vy budete mým lidem’ (Lv 26,12) … To je též smysl apoštolových slov: ‘Aby Bůh byl všechno ve všem’ (1 Kor 15,28). On bude cílem našich tužeb, on, kterého budeme bez konce nazírat, bez nasycení milovat, bez únavy chválit. Tento dar, tato láska, tato činnost bude jistě, jako věčný život, společná všem.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

314 -  Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel, cesty-Boží, dějiny, hříchy

Vybrané dle klíčových slov:

827 - cesty-svatosti, církev , církev-jednota , církev-svatá , čas
1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-kněžství , kněží , modlitby-liturgické
147 - dokonalost, Ježíš Kristus , víra předků , poslušnost víry , Starý zákon
370 - dokonalost, duch , člověk , pohlavnost , sexualita
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti , kněžství , znamení  
1641 - dokonalost, láska , láska-manželská , svátost manželství , svátosti
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
1965 - dokonalost, horské kázání , Izrael , mravní-zákon , Nová smlouva
1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti
2289 - dokonalost, láska , láska-k bližnímu , úcta-k životu , volba
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1607 - dychtivost, láska , láska-manželská , povolání-k manželství , přirozenost-lidská
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
2377 - děti, dokonalost , láska , láska-k bližnímu , lékaři
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2537 - chtivost majetku, žádostivost , dychtivost   
2545 - chudoba srdce, žádostivost , dychtivost