Číslo paragrafu: 2575

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:MOJŽÍŠ A MODLITBA PROSTŘEDNÍKA
I zde má iniciativu Bůh. Volá na Mojžíše z hořícího keře. Tato událost zůstane jedním z prvopočátečních předobrazů modlitby v židovské i křesťanské duchovní tradici. Vždyť jestliže „Bůh Abrahámův, Bůh Izákův, Bůh Jakubův“ volá svého služebníka Mojžíše, pak proto, že je Bohem živým, který chce, aby lidé žili. Zjevuje se, aby je spasil, ale nikoliv sám bez nich ani proti jejich vůli: povolává proto Mojžíše, aby ho poslal a dal mu účast na svém soucitu a na svém díle spásy. Vypadá to, jako by byla v tomto poslání snažná božská prosba; a Mojžíš po dlouhé rozmluvě přizpůsobí svou vůli tomu, co chce Bůh spasitel. Avšak v tom rozhovoru, ve kterém se mu Pán svěřuje, se Mojžíš učí i modlit: vyhýbá se, namítá, především ale klade otázky. A právě jako odpověď na jeho dotazování mu Pán svěří své nevýslovné jméno, které se zjeví v jeho velkých činech.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

205 -  JSEM, Mojžíš, hořící keř, Boží-přísliby, Boží-věrnost

Vybrané dle klíčových slov:

2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo