Číslo paragrafu: 2583

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:ELIÁŠ, PROROCI A OBRÁCENÍ SRDCE
Když se Eliáš ve svém útočišti u potoka Kerítu naučil milosrdenství, učí vdovu ze Sarepty víře v Boží slovo a tu víru pak potvrdí svou naléhavou modlitbou: Bůh vrátí k životu vdovina syna. Při oběti na hoře Karmel, při rozhodující zkoušce víry Božího lidu, na Eliášovu prosbu Hospodinův oheň stráví celopal ve chvíli, „kdy se přináší večerní oběť“. Eliášova slova „Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, …“ (1 Král 18,37) přejímají východní liturgie v eucharistické epiklezi. Nakonec, když pokračoval v cestě a vydal se do pouště k místu, kde se živý a pravý Bůh zjevil svému lidu, vstupuje Eliáš, stejně jako Mojžíš, „do jeskyně“, až „přejde“ tajemná přítomnost Boha. Avšak bude to teprve na hoře Proměnění, kdy se zjeví ten, jehož tvář hledají. Na tváři ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista se zrcadlí poznání Boží slávy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

696 -  Duch svatý-symboly, oheň, ohnivé jazyky, oheň Ducha, letnice 555 -  Ježíš Kristus-proměnění, hlas-Boží, Nejsvětější Trojice-zjevení, kříž 

Vybrané dle klíčových slov:

2614 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2751 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
39 - Bůh-poznání, důvěra , církev , církev-učitelský úřad , dialog
684 - Bůh-poznání, Duch svatý , Nejsvětější Trojice , epifanie-Boha , výchova-Boží
2197 - Bůh-poznání, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
1353 - epikleze, Duch svatý-síla , eucharistie , slova ustanovení , proměňování
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota