Číslo paragrafu: 2676

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:VE SPOLEČNOSTI SE SVOU MATKOU BOŽÍ
Tento dvojí pohyb modlitby k Marii je nádherně vyjádřen v modlitbě Zdrávas Maria: „Zdrávas, Maria“ [raduj se, Maria]. Modlitba „Zdrávas“ začíná pozdravem anděla Gabriela. Skrze svého anděla zdraví Marii sám Bůh. Naše modlitba se odvažuje znovu užít pozdravu Marii s pohledem, jakým Bůh shlédl na svou pokornou služebnici, a těšit se z radosti, kterou z ní má on. „Milosti plná, Pán s Tebou.“ Obě části andělova pozdravu se vzájemně osvětlují. Maria je plná milosti, protože Pán je s ní. Milost, kterou je naplněna, je přítomnost toho, který je pramenem každé milosti. „Jásej … jeruzalémská dcero! … Hospodin … je uprostřed tebe“ (Sof 3,14.17a). Maria, do níž přichází přebývat sám Pán, je zosobněním siónské dcery, je archou úmluvy, místem, kde přebývá sláva Pána: ona je „Boží stan mezi lidmi“ (Zj 21,3). Maria „plná milosti“ se zcela dala tomu, který v ní začal přebývat a kterého ona dá světu. „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.“ Po andělovu pozdravu bereme za svůj i pozdrav Alžbětin. Alžběta, „naplněná Duchem svatým“ (Lk 1,41), je první v dlouhé řadě generací, které budou Marii blahoslavit. „Blahoslavená, která jsi uvěřila …“ (Lk 1,45); Maria je „požehnaná mezi ženami“, protože uvěřila, že se splní slovo Pána. Abrahám se pro svou víru stal požehnáním pro „všechny rody země“ (Gn 12,3). Maria se stala pro svou víru Matkou všech věřících, díky jí všechny národy země dostávají toho, který je samo Boží požehnání: Ježíše, požehnaný plod jejího života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

722 -  anděl Gabrel, mlostiplná, Duch svatý, Maria, Maria-působení Ducha svatého 490 -  církevní otcové, Eva, Maria-matka Boží, souhlas-Mariin, anděl-Gabriel 435 -  Ježíš Kristus, modlitba, křesťané, vzývání Boha, modlitby-liturgické 146 -  Abrahám, víra, poslušnost víry, spravedlnost, otec věřících

Vybrané dle klíčových slov:

59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci