Číslo paragrafu: 447

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):PÁN - HOSPODIN
Sám Ježíš si tento titul zastřeně připisuje, když diskutuje s farizeji o smyslu 110. žalmu, ale i otevřeně, když se obrací ke svým apoštolům. Během Ježíšova veřejného života ukazovaly projevy jeho moci nad přírodou, nad nemocemi, nad zlými duchy, nad smrtí a hříchem jeho božskou svrchovanost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

548 -  Boží-království, zázraky, Ježíš Kristus-život veřejný, svědectví-o Bohu, víra

Vybrané dle klíčových slov:

75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus , Boží-Syn , zmrtvýchvstání , Boží-sláva
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
455 - Bůh-Pán, Pán , svrchovanost , Ježíš Kristus  
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
451 - Bůh-Pán, důvěra , modlitba , modlitby-křesťanské , Maran atha
449 - Boží-moc, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , zmrtvýchvstání , Božská-přirozenost
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
83 - tradice-posvátná, apoštolové , církev , církev-učitelský úřad , tradice-místní
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové , utrpení , naděje na spásu , Kristus