Číslo paragrafu: 457

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):PROČ SE SLOVO STALO TĚLEM
Slovo se stalo tělem, aby nás spasilo tím, že nás smíří s Bohem: Bůh si nás zamiloval „a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy“ (1 Jan 4,10). „Otec poslal svého Syna jako spasitele světa“ (1 Jan 4,14). Syn Boží „přišel, aby odstranil hříchy“ (1 Jan 3,5). „Naše přirozenost byla nemocná a potřebovala uzdravení; byla padlá, potřebovala pozvednutí, byla mrtvá, potřebovala vzkříšení. Přišli jsme o vlastnictví dobra, bylo nám je třeba vrátit. Nám, ponořeným do temnot, bylo třeba přinést světlo; byli jsme v zajetí, čekali jsme na zachránce; byli jsme vězňové, čekali jsme na pomoc; byli jsme otroci, čekali jsme na osvoboditele. Nebyly všechny tyto důvody závažné? Nebyly takové, aby pohnuly Boha sestoupit až do naší lidské přirozenosti, aby ji navštívil, když bylo lidstvo v tak žalostném a nešťastném stavu?“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

607 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel  385 -  zlo, utrpení, zjevení, milost, sv.Augustin

Vybrané dle klíčových slov:

594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve