Číslo paragrafu: 540

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:JEŽÍŠOVO POKUŠENÍ
Ježíšovo pokušení ukazuje, jaké je mesiášské poslání Božího Syna v protikladu k tomu, jaké mu navrhuje satan a jaké by mu chtěli přikládat lidé. Proto Kristus zvítězil nad pokušitelem pro nás: „Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“ (Žid 4,15). Církev se každý rok připojuje k tajemství Ježíše na poušti čtyřicetidenní postní dobou.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2119 -  důvěra, láska, láska-k Bohu, pochybnosti-o víře, úcta-k Bohu 519 -  spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy 2849 -  agonie, bdělost, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb 1438 -  pokání-doby, doba postní, kající praxe, odříkání, duchovní cvičení

Vybrané dle klíčových slov:

538 - Ježíš Kristus-pokušení, půst , ďábel , synovská odevzdanost  
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora , Mesiáš , Boží-plán , spása
439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba , shromáždění , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš , hosana , násilí , pokora
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš , chrám jeruzalémský   
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě , Mesiáš , očekávání Izraele , Simeon
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
745 - Duch svatý, Boží Syn-pomazání , Mesiáš , Kristus  
746 - Duch svatý-vylití, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Mesiáš , apoštolové , církev
1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , Mesiáš , Ježííš Kristus-plnost Ducha  
539 - Ježíš Kristus-nový Adam, Adam , láska-k Bohu , Ježíš Kristus-pokušení , Izrael
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
1755 - dobré skutky, dobro , mravnost , půst , smilstvo