Číslo paragrafu: 555

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:ZÁVDAVEK KRÁLOVSTVÍ: PROMĚNĚNÍ
Ježíš na okamžik ukazuje svou božskou slávu a tím potvrzuje Petrovo vyznání. Zjevuje také, že k tomu, aby „vešel do své slávy“ (Lk 24,26), musí projít skrze kříž v Jeruzalémě. Mojžíš a Eliáš kdysi viděli Boží slávu na hoře; zákon a proroci ohlašovali Mesiášovo utrpení. Ježíšovo utrpení je skutečně Otcova vůle: Syn jedná jako Boží služebník. Oblak označuje přítomnost Ducha svatého: „Zjevila se celá Trojice: Otec v hlasu, Syn v člověku, Duch v zářivém oblaku“: „Proměnil ses na hoře a tvoji učedníci, pokud toho byli schopni, patřili na tvou slávu, Kriste, Bože, aby pochopili, až tě uvidí ukřižovaného, že tvé utrpení je dobrovolné, a aby hlásali světu, že ty jsi opravdu vyzařování Otce.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2576 -  modlitba, modlitby-rozjímavé, služebníci Boha, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba 2583 -  Bůh-poznání, epikleze, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba 257 -  Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása

Vybrané dle klíčových slov:

556 - Ježíš Kristus-proměnění, kříž , křest , vzkříšení , utrpení
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové , utrpení , naděje na spásu , Kristus
444 - hlas-Boží, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-křest , Boží-Syn , preexistence
149 - kříž, Maria , Boží slovo , víra , zkouška
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
1235 - mystagogie, kříž , vykoupení   
554 - proměnění-Páně, Boží-Syn , Ježíš Kristus-proměnění , Mesiáš-utrpení  
2058 - archa, desatero , hlas-Boží , oheň , Písmo svaté
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž