Číslo paragrafu: 558

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:JEŽÍŠ VSTUPUJE DO JERUZALÉMA
Ježíš připomíná umučení proroků, kteří byli v Jeruzalémě zabiti. Přesto nepřestává vyzývat Jeruzalém, aby se kolem něho shromáždil: „Kolikrát jsem chtěl shromáždit svoje děti, jako shromažďuje kvočna svoje kuřátka, ale nechtěli jste“ (Mt 23,37b). Když už má Jeruzalém na dohled, Ježíš pláče nad městem a ještě jednou vyjádří touhu svého srdce: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté“ (Lk 19,42).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš , hosana , násilí , pokora
2506 - mučednictví, pravda , svědectví-víry   
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , násilná smrt , hříšníci  
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
61 - patriarchové, proroci , světci , Starý zákon , liturgie
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
523 - Jan Křtitel, proroci , křest , předchůdce Páně , Ježíš Kristus-příchod
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva , proroci , Slovo , vrchol
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
2578 - archa, modlitba , proroci , služebníci Boha , Starý zákon
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
522 - Ježíš Kristus-příchod, oběti , obřady , proroci , Stará smlouva
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
719 - Jan Křtitel, největší prorok , Duch svatý , proroci  
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci