Číslo paragrafu: 559

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:JEŽÍŠ DO JERUZALÉMA VSTUPUJE JAKO MESIÁŠ
Jak přijme Jeruzalém svého Mesiáše? I když se Ježíš vždycky vyhýbal snahám lidu provolat ho králem, volí přesto čas a podrobně připravuje svůj mesiášský vstup do města „svého předka Davida“ (Lk 1,32). Je pozdravován jako Davidův syn, jako ten, který přináší spásu („Hosanna“ znamená: „Nuže, spas!“, „Dej nám spásu!“). A nyní „král slávy“ (Ž 24,7-10) vjíždí do svého města na oslátku: nedobývá siónskou dceru, obraz své církve, ani lstí, ani násilím, nýbrž pokorou, jež vydává svědectví pravdě. Proto jsou toho dne poddanými jeho království děti a „Boží chudí“, kteří ho s jásotem pozdravují, jako ho andělé ohlašovali pastýřům. Jejich volání: „Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu“ (Ž 118,26), přebírá církev v „Sanctus“ eucharistické liturgie jako úvod k památce Veliké noci Páně.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

333 -  andělé, Ježíš Kritu, klanění, užba-Bohu  1352 -  anafora, preface, modlitby-eucharistické, eucharistie, díkůvzdání

Vybrané dle klíčových slov:

557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
558 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, mučednictví , proroci , Jeruzalém , touha-po pokoji
439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba , shromáždění , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
1735 - násilí, nevědomost , odpovědnost , strach , svíce
1746 - násilí, odpovědnost , svíce   
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , násilná smrt , hříšníci  
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš , chrám jeruzalémský   
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1869 - hříchy, násilí , nespravedlnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora , Mesiáš , Boží-plán , spása
563 - Ježíš Kristus, pokora , mudrci , pastýři  
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská