Číslo paragrafu: 566

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Pokušení na poušti ukazuje Ježíše, pokorného Mesiáše, který vítězí nad satanem svým bezvýhradným souhlasem s plánem spásy, jak to chtěl Otec.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

540 - Ježíš Kristus-pokušení, soucit , půst , Mesiáš  
538 - Ježíš Kristus-pokušení, půst , ďábel , synovská odevzdanost  
439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba , shromáždění , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
306 - Boží-plán, Bůh-Stvořitel , stvoření (tvor) , důstojnost-lověka , spolupráce
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
563 - Ježíš Kristus, pokora , mudrci , pastýři  
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš , hosana , násilí , pokora
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš , chrám jeruzalémský   
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté